د جے ز او د لومی براون، زینکس - ویډیو سره مرکهد جې ز او د لومړې براون زینکس سره مرکه

دا ویډیو په لومړي ځل ښکاره شوه https://www.youtube.com/watch?v=VELMX2ler2Q