د کانګو ډموکراتیک جمهوریت. په <em> ولسمشر </ em> کې ماتې ورکړه، ...

د کانګو ډموکراتیک جمهوریت. په <em> ولسمشر </ em> کې ماتې ورکړه، ...

دا مقاله په لومړي ځل ښکاره شوه https://www.ouest-france.fr/monde/republique-democratique-du-congo/republique-democratique-du-congo-battus-la-presidentielle-les-pro-kabila-gardent-l-assemblee-6168028