د لټون کولو کټګوري

دندې

MINJEC د رخصتۍ انټرنشپ 2023 نسخه

د MINJEC د رخصتیو پړاوونو نسخه 2023 MINJEC د رخصتیو پړاوونو نسخه 2023 د 234 رخصتیو انټرنشپ لپاره د 2023 ځوانانو ټاکنه د ځوانانو او مدني زده کړو وزیر (Ml C) ځوانانو ته خبر ورکوي ...

د زیرمو استازو لپاره استخدام

د ډیپو استازو لپاره استخدام د ډیپو اجنټانو لپاره استخدام، د بشري سرچینو حل د خپلو فعالیتونو د یوې برخې په توګه د ډیپو اجنټانو په لټه کې دی. خالي ځای: 2 د دندې ډول: د بشپړ وخت مسؤلیت فعالیتونه…

د ساحوي اجنټانو استخدام

د ساحوي اجنټانو لپاره ګمارنه د ساحوي اجنټانو لپاره استخدام، BEACAM د غیر انتفاعي سازمان سره په ملګرتیا کې یوه مدني ټولنه ده. په کامرون کې د هغې د شفاهي جینالوژی پروژې برخې په توګه ...