د چلونې کټګورۍ

د عاج ساحل - دندې وړاندیزونه

هیڅ ونه موندل شول

داسې ښکاري چې موږ هغه څه ونه مومو چې تاسو یې په لټه کې یاست. شاید څیړنه مرسته وکړي.