د چلونې کټګورۍ

کانګو - Brazzaville - د کار فرصتونه

هیڅ ونه موندل شول

داسې ښکاري چې موږ هغه څه ونه مومو چې تاسو یې په لټه کې یاست. شاید څیړنه مرسته وکړي.