مشترکه

موږ ټول زموږ په ژوند کې له یو څه څخه زیات تجربه کړې ده، نارينه نور په عمده توګه مګر دا چې ډیری یې نه پریږدي ...