د چلونې کټګورۍ

جنس او ​​اړیکې

باورونه: زما د 2 سپینو لیوالتیا ما له تاثیر کولو وروسته ما پریښود

باورونه: زما 2 سپین ږیري ماته د امیندوارۍ وروسته ماته پریښودل یوې میرمنې وویل چې څنګه د هغې دوه سپینې مینه وال د هغې امیندواره کیدو وروسته هغه پریښود او ژمنه یې وکړه چې د تل لپاره ورسره وي. په وینا د ...