د چلونې کټګورۍ

ښه عادتونه

فشار تل اداره کول خورا ستونزمن وي مګر ایا تاسو پوهیږئ چې بلی پرته له شکه ...

فشار تل اداره کول خورا ستونزمن وي مګر ایا تاسو پوهیږئ چې یوه بلی پرته له شکه کولی شي ارام شي؟ فشار تل اداره کول خورا ستونزمن وي مګر ایا تاسو پوهیږئ چې یوه بلی پرته له شکه کولی شي ارام شي؟ رجحان بیانوي ...