تور ماین: بډرسینچ (Netflix): "که موږ پیژندل شوی وای، نو موږ به دا کار ونه کړو" پیدا کونکي

تور عکس: بډرسینچ (Netflix): "که موږ پوهه شو، موږ به ونه لرو ...

دا مقاله په لومړي ځل ښکاره شوه https://www.programme-tv.net/news/evenement/netflix-series-films-et-documentaires-sur-netflix/223111-black-mirror-bandersnatch-netflix-si-on-avait-su-on-ne-laurait-pas-fait-avouent-les-createurs/