د سرطان په وړاندې مبارزه: سیینګال په 2019 - VIDEO کې یو نوی اغېز لري

دا ویډیو په لومړي ځل ښکاره شوه https://www.youtube.com/watch?v=U3_EzTqzXMQ