شهزاده ویلیم د پاکستان څخه لیدنه د دې لیدنې په اړه مهم خبر || د نیوز کونر - ویډیوشهزاده ولیم د دې لیدنې په اړه پاکستان ته مهم خبرونه || د خبرونو کارنر

دا ویډیو په لومړي ځل ښکاره شوه https://www.youtube.com/watch?v=whFjMYZGs6U