د ماین کرافټ رای ټریګینګ سیورونه ازموینه - ویډیود وینډوز مووی میکر سره جوړ شوی
د ماین سکریټ اموسیا r10 ټیکچر پیک
او Seus Ptegi e9 سیورونه

دا ویډیو په لومړي ځل ښکاره شوه https://www.youtube.com/watch?v=STwcfwLsWyE