په اواکسکا دی جواریز کې د ګوګل کانفرانس - ویډیوپه اواکسکا دی جواریز کې د ګوګل کانفرانس اکتوبر 1er

دا ویډیو په لومړي ځل ښکاره شوه https://www.youtube.com/watch?v=cVCLS-DlfIE