د 5 نومبر نومبر 08 2019 ورځپاaperه - ویډیود RTL ورځپاڼه د RTN.X. د 08 نومبر د 2019 د اداریال سره ومومئ.

دا ویډیو په لومړي ځل ښکاره شوه https://www.youtube.com/watch?v=fr7C_cQOywc