په ملتونو کې د کیوان رس تشکیل | د رابلوکس وده | [روبلوکس - ویډیود کییوان روس جوړول

--------------- د رابلوکس راوتل ---------------------

دا ویډیو په لومړي ځل ښکاره شوه https://www.youtube.com/watch?v=J7Yu6iZOtq0