بریکس: د فرانسې د چپه کیدو په لور؟، افریقی میډیا – ویډیو

br>

BRICS : VERS L »ADHESION DE LA FRANCE ?SOMMET DES BRICS LA FRANCE ÉVOQUE UNE PARTICIPATION DE MACRON?

Cette Vidéo est apparue en premier sur https://www.youtube.com/watch?v=m0WObTIHtnI

.