هغه افسران څوک دي چې په ګابون کې واک لري؟


هغه افسران څوک دي چې په ګابون کې واک لري؟

دوی جنرالان یا ډګروال دي، په هر فرصت کې خپلې پټې ښکاره کوي، د رسمي مراسمو په جریان کې یا د جنتا لخوا خپریدونکي ویډیوګانو کې، او د بریس کلوټیر اولیګوی نګیما د وفادارانو ترمنځ وفادار دي. د دې افسرانو پروفایل نقشه کول چې په لیبریویل کې واک لري.

دا مقاله په لومړي ځل ښکاره شوه https://www.jeuneafrique.com/1510110/politique/qui-sont-les-officiers-qui-tiennent-le-pouvoir-au-gabon/


.