سینیګال / پرو سونکو مظاهره: ماکي سیل په بهر کې خپله قونسلګرۍ وتړله، افریقایي رسنۍ – ویډیو

br>

سینیګال / پرو سونکو مظاهره: ماکي سیل په بهر کې خپله قونسلګرۍ وتړلهد 08 06 2023 لوی افریقایي ژورنال

دا ویډیو په لومړي ځل ښکاره شوه https://www.youtube.com/watch?v=-oneaEfwCSY

.